Przeskocz do treści

Deklaracja dostepności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://dpssieradz.pl/

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2007-01-22.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  • Część plików nie jest dostępna cyfrowo.
  • Część opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-04-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-12.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Simiak, gio@dpssieradz.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać:
- dane osoby zgłaszającej żądanie,
- wskazanie, o którą stronę internetową mobilną chodzi,
- sposób kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
- wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu

Armii Krajowej nr 34
98-200 Sieradz

Budynek sześciokondygnacyjny (piwnica, parter, I piętro, II piętro, III piętro, IV piętro), spełnia warunki dostępności architektonicznej w zakresie:
1. Przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa - 6 wind wewnętrznych, w tym 3 windy osobowe).
2. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń - rampa podjazdowa, schody z barierkami w klatkach schodowych.
3. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku - tablice informacyjne, pomieszczenia oznaczone numerami, osoba nadzorująca (portierzy, Koordynator i Kierownicy Pięter).
4. W budynku na wszystkich piętrach znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
6. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
7. W pobliżu głównego wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe, bez miejsc wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
8. Istnieje możliwość zapewnienia wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
9. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu Filia w Rożdżałach Pawilon I

Rożdżały 7
98-290 Warta

Budynek czterokondygnacyjny (piwnica, parter, I piętro, II piętro), zabytkowy, spełnia warunki dostępności architektonicznej w zakresie:
1. Przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa - winda wewnętrzna).
2. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń -rampa podjazdowa,
3. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku - tablice informacyjne, pomieszczenia oznaczone numerami, osoba nadzorująca (Kierownik Działu Opiekuńczo- Terapeutycznego Beata Jabłońska).
4. W budynku na wszystkich piętrach znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
6. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
7. W pobliżu głównego wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe, bez miejsc wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
8. Istnieje możliwość zapewnienia wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
9. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu Filia w Rożdżałach Pawilon II

Rożdżały 7
98-290 Warta

Budynek trzykondygnacyjny (piwnica, parter, I piętro), spełnia warunki dostępności architektonicznej w zakresie:
1. Przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa - winda wewnętrzna).
2. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń -rampa podjazdowa, schody z barierkami.
3. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku - tablice informacyjne, pomieszczenia oznaczone numerami, osoba nadzorująca (Kierownik Działu Opiekuńczo- Terapeutycznego Beata Jabłońska).
4. W budynku na wszystkich piętrach znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.
5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
6. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
7. W pobliżu głównego wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe, bez miejsc wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
8. Istnieje możliwość zapewnienia wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
9. Istnieje możliwość zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje