Przeskocz do treści

RODO

RODO

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu w związku z korzystaniem z wtyczki „lubię to” na Facebooku


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), informujemy w jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu, w serwisie Facebook (dalej fanpage):

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu ul. Armii Krajowej 34, 98-200 Sieradz, tel. 43 827-69-80; fax: 43 827-96-74,adres e-mail: sekretariat@dpssieradz.pl reprezentowany przez Dyrektora, który wyznacza swoje cele przetwarzania danych i zapewnia środki do bezpiecznego przetwarzania tych danych wraz z Facebook.

  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się poprzez adres e-mail: iod@dpssieradz.pl lub listownie na adres Administratora.

  3. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit f. RODO.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia fanpage'a pod nazwą Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez regulamin Facebooka Inc. i informowania za jego pomocą o wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem naszej placówki, promowaniu różnych usług i wydarzeń, oraz budowaniu pozytywnego wizerunku i tworzeniu społeczności Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu, wzajemnej komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, wiadomości), co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane także w celach statystycznych i analitycznych.

  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu, dane w komentarzach będą przechowywane do momentu usunięcia ich przez autora, a dane gromadzone przez Facebook będą usuwane zgodnie z polityką Facebooka.

  6. Skorzystanie z subskrypcji fanpage'a jest dobrowolne i odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą.

  7. Administrator będzie przetwarzał dane identyfikacyjne (nazwa profilu w serwisie Facebook), adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika, opublikowany przez Państwa wpis, dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu.

  8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przy czym pamiętać należy, że wiele danych można usunąć samodzielnie np. komentarze, w innych przypadkach może to być niemożliwe, ponieważ możliwość usunięcia danych leży po stronie Facebooka. Przysługuje Państwu także wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

  10. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz właściciel portalu społecznościowego Facebook na zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

11. Informacje o źródle Państwa danych osobowych uzyskujemy od firmy Facebook oraz z Państwa publicznego profilu i wpisów na fanpage'u na platformie internetowej Facebook

12. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

13. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Regulamin fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu

1. Fanpage Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu służy promowaniu Domu oraz budowaniu pozytywnego wizerunku. Dozwolone jest zamieszczanie informacji o wydarzeniach organizowanych na terenie DPS.

2. Zamieszczanie wpisów o charakterze komercyjnym, reklamowym lub promocyjnym, w szczególności dotyczących tytoniu lub alkoholu jest zabronione.

3. Zabrania się zamieszczania treści o charakterze w szczególności: rasistowskim, homofobicznym, seksistowskim, obrażających inne wyznania, przekonania lub nacje.

4. Zabrania się wszelkiej aktywności niezgodnej z obowiązującymi przepisami, naruszającej prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i związane z własnością intelektualną.

5. Z fanpage’a mogą korzystać wszyscy zainteresowani użytkownicy sieci internet – w tym osoby niepełnoletnie – dlatego zabrania się zamieszczać wpisy, które mogą być powszechnie odbierane jako obraźliwe czy też naruszające normy dobrego wychowania, w szczególności treści erotyczne, pornograficzne, brutalne, wulgarne, itp.

6. Zabrania się „trollowania”, „hejtowania” i „spamowania”, gdyż tego rodzaju wpisy mogą utrudniać korzystania z fanpage’a innym użytkownikom.

7. Zabronione jest rozpowszechnianie pomówień, oszczerstw i kłamstw na temat działalności DPS, pracowników oraz uczestników wydarzeń i innych użytkowników fanpage.

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby prywatność użytkowników fanpage’a DPS nie została naruszona – z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie regulaminów Facebooka.

9. Administrator ani pracownicy DPS nigdy nie będą prosili o upublicznianie danych, takich jak numery pesel, numery dowodu osobistego czy numery kont osobistych, itp.

10. Ze względu na możliwość wyłudzenia danych osobowych, rekomendowane jest zachowanie szczególnej rozwagi podczas korzystania z fanpage’a i nieupublicznianie zarówno danych własnych użytkownika jak i danych osób trzecich. W miarę możliwości technicznych próby wyłudzenia danych będą monitorowane i zgłaszane administratorom Facebooka.

11. Fanpage DPS jest otwarty dla wszystkich co oznacza, że zamieszczane tutaj wpisy będą dostępne dla wszystkich użytkowników. Zalecane jest podejmowanie rozważnych decyzji dotyczących upublicznianych treści.

12. Administrator fanpage’a DPS zastrzega sobie prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów łamiących zasady niniejszego regulaminu, jak również wszystkich innych treści, co do, których występować mogą zastrzeżenia co do zgodności z ogólnie obowiązującymi przepisami, przyjętymi normami i zasadami współżycia społecznego.

13. Fanpage DPS nie stanowi oficjalnej drogi komunikacji z DPS.

14. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy zawarte w regulaminie serwisu Facebook.